Whispering


Fresh garlic, originally uploaded by ilva-sableye.

L