Anemone nemorosa


vitsippawtmk, originally uploaded by ilva-sableye.

L